តារាងតម្លៃ

ដៃម៉ែបោកអ៊ុតទំនើប​ តម្លៃសមរម្យសម្រាប់អតិថជន​​ និងដៃគូរជា ដែលយើងជាអ្នកប្រើសេវាកម្មបោកអ៊ុតទំនើបខ្នាតធំដែលគិតលើគុណភាព និង សេវាកម្មល្អបំផុតជូនអតិថិជន។​

តារាងតម្លៃសម្រាប់អតិថជនទូទៅ

សំលៀកបំពាក់​ ខោអាវក្នុង ស្រោមជើងធ្វើការ បោកជំរះដោយដៃមុនចូលម៉ាស៊ីន | វេចខ្ចប់រៀបចំច្រកថង់ថ្មី ១គីឡូ៖ ៣០០០៛
សំលៀកបំពាក់​ ខោអាវក្នុង ស្រោមជើង មិនមានជំរះដោយដៃមុនចូលម៉ាស៊ីន | វេចខ្ចប់រៀបចំច្រកថង់ថ្មី ១គីឡូ៖ ២០០០៛
សំលៀកបំពាក់មិនមានជំរះមុនចូលម៉ាស៊ីន(តិចបំផុត5kg) ច្រកថង់ថ្មីជូន រយៈពេល ១ម៉ោង ៣០នាទី ១គីឡូ ៖ ១៥០០៛
ភួយកំរាលពូកមិនមានជំរះមុនចូលម៉ាស៊ីន(តិចបំផុត3kg) ច្រកថង់ថ្មីជូន រយៈពេល ១ម៉ោង ៣០នាទី ១គីឡូ ៖ ៣០០០៛

ORDER FORM

  Your message was sent successfully!

  Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

  Name *

  Address *

  Phone Number *

  E-mail *

  Pick-Up Date

  Pick Up Time

  Delivery Date

  Delivery Time

  Preferred Laundry Detergent
  TideGainAll Free & ClearI Will Provide

  Bleach Whites
  YesNo

  Laundry Bag Needed?
  YesNo
  Line Dry Items Included (Limit 5 Items)

  Special Instructions *