តារាងតម្លៃ

ដៃម៉ែបោកអ៊ុតទំនើប​ តម្លៃសមរម្យសម្រាប់អតិថជន​​ និងដៃគូរជា ដែលយើងជាអ្នកប្រើសេវាកម្មបោកអ៊ុតទំនើបខ្នាតធំដែលគិតលើគុណភាព និង សេវាកម្មល្អបំផុតជូនអតិថិជន។​

តារាងតម្លៃទាំងអស់

សំលៀកបំពាក់​ ខោអាវក្នុង ស្រោមជើងធ្វើការ បោកជំរះដោយដៃមុនចូលម៉ាស៊ីន | វេចខ្ចប់រៀបចំច្រកថង់ថ្មី ១គីឡូ៖ ៣០០០៛
សំលៀកបំពាក់​ ខោអាវក្នុង ស្រោមជើង មិនមានជំរះដោយដៃមុនចូលម៉ាស៊ីន | វេចខ្ចប់រៀបចំច្រកថង់ថ្មី ១គីឡូ៖ ២០០០៛
សំលៀកបំពាក់មិនមានជំរះមុនចូលម៉ាស៊ីន(តិចបំផុត5kg) ច្រកថង់ថ្មីជូន រយៈពេល ១ម៉ោង ៣០នាទី ១គីឡូ ៖ ១៥០០៛
ភួយកំរាលពូកមិនមានជំរះមុនចូលម៉ាស៊ីន(តិចបំផុត3kg) ច្រកថង់ថ្មីជូន រយៈពេល ១ម៉ោង ៣០នាទី ១គីឡូ ៖ ៣០០០៛

ORDER FORM

Your message was sent successfully!

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

Name *

Address *

Phone Number *

E-mail *

Pick-Up Date

Pick Up Time

Delivery Date

Delivery Time

Preferred Laundry Detergent
TideGainAll Free & ClearI Will Provide

Bleach Whites
YesNo

Laundry Bag Needed?
YesNo
Line Dry Items Included (Limit 5 Items)

Special Instructions *